مهندس بدرقه
مهندس شریف
دکتر ملبوبی
دکتر علی طباطبایی
 • عضو ارشد هیئت علمی شرکت پیشگام راهکار شریف
 • عضو ارشد هیئت علمی شرکت پیشگام راهکار شریف
 • عضو ارشد هیئت علمی شرکت پیشگام راهکار شریف
 • بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره شرکت زیست فناور سبز
 • دکتری بیوتکنولوژی مولکولی از دانشگاه کانادا
 • مدرس دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و بوعلی همدان
 • معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 • عضوهیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 • استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 • رئیس هیئت مدیره شرکت زیست فناور سبز (http://www.greenbiotech-co.com)
 • ریاست یک دوره از فدراسیون انجمن های بیوتکنولوژی آسیا (FABA)
 • رئیس کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری
 • عضو ارشد هیئت علمی شرکت پیشگام راهکار شریف
 • رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران
sghl